REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.KANCELARIA-JUSTICE.PL

 

1. Wstęp

Zasady dostępu i korzystania ze Strony www.kancelaria-justice.pl wynikają z niniejszego Regulaminu Korzystania ze Strony Internetowej („Ogólne Warunki”), Polityki Prywatności Strony Internetowej oraz właściwych przepisów prawa.

2. Dostęp i akceptacja

Uzyskując dostęp i wyszukując Strony, akceptujesz Ogólne Warunki bez ograniczeń i zastrzeżeń. Możesz korzystać ze Stron jedynie pod warunkiem przestrzegania wszelkich znajdujących zastosowanie przepisów prawa oraz Ogólnych Warunków.

Jeżeli nie akceptujesz postanowień Ogólnych Warunków, zaprzestań dalszego korzystania ze Stron.

Justice Sp. z o.o. nie daje gwarancji, że Strony lub jakiekolwiek znajdujące się na nich treści, będą zawsze dostępne lub dostęp nie będzie do nich utrudniony.

Dostęp do naszej Strony jest udzielany tymczasowo. Jesteśmy uprawnieni do zawieszenia, wycofania, zaprzestania kontynuacji działania lub zmiany wszystkich lub niektórych elementów naszych Stron bez zawiadamiania o tym fakcie.

Nie ponosimy względem Ciebie odpowiedzialności, jeżeli nasze Strony są z jakichkolwiek przyczyn niedostępne w którykolwiek momencie i przez jakikolwiek czas.

Nie ponosimy odpowiedzialności również za informacje przekazywane za pośrednictwem Strony, jak również nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa komunikacji prowadzonych za pośrednictwem drogi elektronicznej.

3. Cel istnienia Strony

Zawartość i dane publikowane na Stronie mają charakter informacji dla osób zainteresowanych i mogą być wykorzystywane jedynie do celów informacyjnych.

Informacje na temat usług mogą odnosić się do konkretnych regionów geograficznych i określonych rynków. Jednakże odniesienie się do danej usługi na Stronach nie jest jednoznaczne z tym, że jest on lub będzie dostępny na Twoim obszarze.

4. Korzystanie przez Ciebie ze Strony

Możesz używać Strony jedynie dla celów zgodnych z prawem.

Zabronione jest używanie Strony:

w jakikolwiek sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób, zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;

do celów związanych z wyrządzaniem szkody dzieciom lub prób wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;

do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania, używania lub ponownego używania treści niezgodnych z Ogólnymi Warunkami;

do przekazywania lub prowokowania wysyłki jakichkolwiek niezamówionych lub nieuprawnionych reklam lub materiałów promocyjnych, jak również jakichkolwiek form podobnych, zaliczanych do zbiorczej kategorii SPAM;

do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące (spyware), oprogramowanie z reklamami (adware) lub inny szkodliwy program lub zbliżone kody komputerowe zaprogramowane, by niekorzystnie wpływać lub zagrażać funkcjonowaniu jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego albo Stron.

Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania w sposób nieuprawniony dostępu do Strony, serwera, na którym strona jest przechowywana, komputera lub bazy danych związanych ze Stroną.

Zgadzasz się również:

nie reprodukować, nie duplikować, nie kopiować i nie sprzedawać jakichkolwiek elementów naszych Stron z naruszeniem Ogólnych Warunków;

nie uzyskiwać dostępu w sposób nieuprawniony, nie wpływać, nie uszkadzać oraz nie zakłócać działania jakiejkolwiek części naszych Stron, sprzętu lub sieci, gdzie przechowywane są nasze Strony, jakiegokolwiek oprogramowania używanego do obsługi naszych Stron lub jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania, będących własnością lub używanych przez podmioty trzecie.

5. Brak ofert na Stronach

Informacje zawarte na Stronach nie stanowią oferty składanej przez Justice Sp. z o.o. w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Justice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia jakichkolwiek zapytań składanych na podstawie zawartości Stron, poczytywanych przez autora zapytania jako oferta.

Zamówienia na usługi nie mogą być składane na Stronie.

6. Brak odpowiedzialności

Jakakolwiek odpowiedzialność Justice Sp. z o.o. za szkody związane z dostępem lub korzystaniem ze Stron powstaje jedynie wówczas, gdy powstały one z winy umyślnej Justice Sp. z o.o.

Justice Sp. z o.o. w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za, utracone korzyści, przewidywane oszczędności, utratę danych, naruszenie ciągłości działalności gospodarczej, utratę renomy, roszczenia osób trzecich, szkodę spowodowaną opóźnieniem albo za straty moralne.

Justice Sp. z o.o. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy i inne oprogramowanie, przez dostęp do materiałów zawartych na Stronach lub ich pobieranie. Jeżeli decydujesz się na pobranie materiałów ze Stron, robisz to na własne ryzyko.

7. Brak gwarancji

Pomimo że Justice Sp. z o.o. podejmuje rozsądne starania, by zapewnić dokładność i aktualność zawartości, niewykluczone jest zaistnienie niedokładności lub błędów natury typograficznej. Zawartość i informacje na Stronach są udostępniane „jak są” i „w miarę dostępności”, bez składania jakichkolwiek gwarancji i oświadczeń.

Justice Sp. z o.o. wyklucza jakiekolwiek wyraźne lub domniemane gwarancje i oświadczenia, w tym również gwarancje wartości handlowej, przydatności do poszczególnych celów – w granicach, w jakich jest to możliwe na podstawie przepisów prawa.

W szczególności, Justice Sp. z o.o. wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia co do terminowości, dokładności, jakości, kompletności czy istnienia zawartości i informacji prezentowanych na Stronach.

W szczególności, Justice Sp. z o.o. wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia co do technicznej dostępności, dopasowania czy bezbłędności Stron.

W szczególności, Justice Sp. z o.o. wyklucza wyraźne i domniemane gwarancje i oświadczenia, w myśl których korzystanie przez Ciebie z zawartości i informacji prezentowanych na Stronach nie naruszy uprawnień podmiotów trzecich.

8. Prawa własności intelektualnej

Strona i jej zawartość chronione są przy pomocy praw autorskich oraz innych praw. Justice Sp. z o.o. jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnych przysługujących w odniesieniu do Stron lub ich zawartości. Utwory, znaki towarowe, loga, znaki usługowe i nazwy handlowe ukazywane na Stronach są zarejestrowane i chronione przez prawo autorskie i prawo traktatowe na całym świecie.

Posiadanie dostępu do Stron nie oznacza jednoczesnego przyznania prawa do kopiowania lub korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej przysługujących Justice Sp. z o.o.

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z zawartości, utworów lub informacji znajdujących się na Stronie i jej nieuprawniona reprodukcja, retransmisja lub inne użycie jakiegokolwiek elementu Strony, może naruszać prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe, prywatność i inne prawa Justice Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich.

8.4. Zabronione jest wykorzystywanie zawartości Strony do celów komercyjnych bez licencji od Justice Sp. z o.o. lub naszych licencjodawców. Prośby o zgodę na reprodukcję i retransmisję można kierować na adres: sekretariat@kancelaria-justice.pl 

9. Linki do innych stron internetowych

Strony mogą zawierać materiały podmiotów trzecich lub linki do innych stron internetowych. Justice Sp. z o.o. nie ma kontroli nad tymi stronami internetowymi i wchodząc na te strony, robisz to na własne ryzyko.

Linki do innych stron internetowych są udostępniane na Stronach jedynie dla Twojej informacji i wygody. Justice Sp. z o. o. nie sprawdza stron internetowych podmiotów trzecich i stron internetowych zawierających linki do Stron. Justice Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość tego typu stron internetowych i innych stron połączonych przy pomocy linków ze Stroną.

Justice Sp. z o.o. nie odpowiada za dostępność zewnętrznych stron internetowych i ich zasoby oraz nie potwierdza i nie odpowiada za żadną z treści, produkty lub inne materiały dostępne na takich stronach internetowych. Framing, deep-linking, scraping i inne podobne procesy są zakazane i Justice Sp. z o.o. nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z Polityką Prywatności Strony Internetowej.

10. Polityka Prywatności Strony Internetowej

Internet jest otwartą siecią, do której dostęp może mieć każdy, co czyni go przestrzenią o ograniczonym stopniu bezpieczeństwa. Zważywszy na panujące standardy w zakresie ochrony danych osobowych, Justice Sp. z o.o. wdraża Politykę Prywatności Strony Internetowej.

11. Polityka Ciasteczek Justice Sp. z o. o.

Zbieramy informacje o korzystaniu przez Ciebie ze Stron przy pomocy Ciasteczek. Więcej informacji zdobędziesz, zapoznając się z Polityką Ciasteczek Justice Sp. z o.o.

12. Szczególne warunki korzystania

Dostęp lub używanie niektórych części Strony może podlegać szczególnym zasadom. W wypadku konfliktu, szczególne zasady będą stosowane z pierwszeństwem przed Ogólnymi Warunkami.

13. Zmiany Ogólnych Warunków

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania treści z Ogólnych Warunków w terminie i w zakresie będącym przedmiotem naszego swobodnego uznania. Wyrażasz zgodę na związanie zmodyfikowanymi Ogólnymi Warunkami przez dalsze korzystanie ze Strony.

14. Konsekwencje naruszenia

W razie powzięcia przez nas wiadomości o naruszeniu przez Ciebie postanowień Ogólnych Warunków, możemy natychmiast wdrożyć działania naprawcze, włączając w to uniemożliwienie dostępu do usług oferowanych przez Justice Sp. z o.o. a także usunięcie jakichkolwiek udostępnionych przez Ciebie na Stronach informacji, danych i treści – w każdym momencie, w dowolnym zakresie i bez zawiadomienia.

Jeżeli w wyniku dokonanego przez Ciebie naruszenia doznamy szkody, będziemy uprawnieni do domagania się od Ciebie odszkodowania.

15. Prawo właściwe i jurysdykcja

Wszelkie kwestie związane z używaniem Strony i wynikłe spory polegać będą wyłącznie prawu polskiemu.

W sprawach, o których mowa w ust. 1, wyłączna właściwość przysługuje sądowi właściwemu dla siedziby „Justice” Sp. z o.o. Zastrzeżenie to nie dotyczy spraw, o których mowa w ust. 1 wynikłych ze sporów z konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

16. Jak nawiązać z nami kontakt?

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi odnoszące się do Ogólnych Warunków, skontaktuj się z nami przy użyciu:

Adres: Justice Sp. z o.o. ul. Długa 74/16146 Kraków

Numeru telefonu: +48 573 686 137

Adresu e-mail: sekretariat@kancelaria-justice.pl

TOP